ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

w związku z realizacją usług firmy 01s Digital Media Sp. z o.o.

 prowadząca Sklep internetowy Zdrowa Paka dla Dzieciaka

          Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i art. 7 oraz art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych Administratorowi danych 01s Digital Media Sp. z o.o. prowadząca Sklep internetowy Zdrowa Paka dla Dzieciaka w zakresie: 

 1. kontaktów za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne) w celach realizacji usług oraz przedstawienia informacji handlowo-marketingowych,
 2. kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapis ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celach przedstawienia informacji handlowo marketingowych oraz realizacji usług.

Oświadczam, że jest mi wiadomym, iż posiadam  prawo do:

 1. Żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
  a) dostępu do moich danych osobowych;
  b) sprostowania moich danych osobowych;
  c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,  
 2. Wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
  a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
  b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 3. Przenoszenia moich danych osobowych,
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 5. Wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Ponadto oświadczam, że:

 1. Zostałem/am poinformowany/a, iż powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie odwołana poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie     Administratora danych osobowych firmy 01s Digital Media Sp. z o.o. prowadzącej     Sklep internetowy Zdrowa Paka dla Dzieciaka lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@zdrowapakadladzieciaka.pl                   
 2. Zostałem/am poinformowany/a, iż szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania  moich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: